برای مسابقات آنلاین کدام بازی را بیشتر میپسندید ؟
(34.32%) 648
کانتر
(23.83%) 450
وارکرفت(دوتا)
(9.639%) 182
جنرال
(23.72%) 448
جنگهای صلیبی
(8.474%) 160
ماینکرافت

تعداد شرکت کنندگان : 1888