برای مسابقات آنلاین کدام بازی را بیشتر میپسندید ؟
(34.38%) 652
کانتر
(23.78%) 451
وارکرفت(دوتا)
(9.599%) 182
جنرال
(23.62%) 448
جنگهای صلیبی
(8.597%) 163
ماینکرافت

تعداد شرکت کنندگان : 1896