برای مسابقات آنلاین کدام بازی را بیشتر میپسندید ؟
(34.43%) 647
کانتر
(23.78%) 447
وارکرفت(دوتا)
(9.686%) 182
جنرال
(23.68%) 445
جنگهای صلیبی
(8.408%) 158
ماینکرافت

تعداد شرکت کنندگان : 1879