آمریکا مدعی جمع‌آوری اطلاعات حساس نظامی توسط بالن چینی شد


تهران- ایرنا- مقام‌های آمریکایی مدعی شدند که بالن تجسسی چین که در بهمن ماه به مدت چند روز در حریم هوایی ایالات متحده مشاهده شده بود، اطلاعات از چندین سایت نظامی حساس جمع آوری کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072614/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85072614/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF