بهترین موجودات عنکبوتی جدید در فیلم Spider-Man: Across the Spider-Verse

محصولات مورد بحث در اینجا به طور مستقل توسط ویراستاران ما انتخاب شده اند. در صورت خرید هر چیزی که در سایت ما ارائه شده است، GameSpot ممکن است سهمی از درآمد دریافت کند.

منبع: https://www.gamespot.com/gallery/the-best-new-spider-beings-in-spider-man-across-the-spider-verse/2900-4768/

بنابراین، بله، تقریباً هر عنکبوتی عجیب و غریب جدیدی که در Across the Spider-Verse ملاقات می کنیم، ریشه در کمیک ها دارد، و بسیاری از آنها به طور خاص در این کمیک های Spider-Verse معرفی شده اند. بنابراین بله، حتی اسب از کمیک ها آمده است.