تریلر خرابی شخصیت های Street Fighter 6 Rashid

در این مجموعه شخصیت‌های Street Fighter 6 درباره مجموعه‌های حرکتی مختلف رشید بیشتر بدانید.

منبع: https://www.gamespot.com/videos/street-fighter-6-rashid-character-breakdown-trailer/2300-6461884/منبع: https://www.gamespot.com/videos/street-fighter-6-rashid-character-breakdown-trailer/2300-6461884/