رسانه آمریکایی: تغییرات حزب کمونیست چین حاکی از توجه بیشتر پکن به واشنگتن است


تهران- ایرنا- رسانه آمریکایی سی ان بی سی نوشت رویداد سیاسی اخیر چین و برخی تغییرات در کمیته سیاسی حزب کمونیست نشان می دهد ترکیب جدید این حزب نسبت به قبل، تمرکز بیشتر بر توسعه همکاری با آمریکا خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920952/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/84920952/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86
بخوانید:   اصل "چین واحد"، واقعیتی تاریخی است